Aanbod jongeren

Jongeren vanaf 12 jaar, kunnen, samen met hun ouders bij Poer terecht voor verschillende problemen.  Dit kan gaan van onduidelijke gedragsveranderingen, problemen op school, aanpak in ouderschap tot psychische klachten bij jongeren door echtscheiding, rouw, zelfbeeld, sociale media, pesten, enz.

Verloop traject

Net zoals bij volwassenen, starten we altijd met een uitgebreid intake – gesprek. Het eerste gesprek vindt steeds plaats met de ouder(s) en zonder kinderen.


 Daarna formuleren we de hulpvraag en de doelen en bepalen we in overleg met elkaar welk traject wordt opgestart.

We werken een gerichte psycho pedagogische aanpak uit die kan variëren van individuele (psycho – sociale) sessies met jou; individuele psycho – sociale sessies of remedial teaching met jullie kind en/of coachings – sessies met jullie als ouders of als gezin of tot een training.


We overleggen samen over wat meest nodig en helpend is. Tussentijds evalueren we of de doelen zijn bereikt en stemmen we het verdere verloop weer af.

Werkwijze

Wat?

We gaan aan de slag met opvallende gedragsuitingen en leerproblemen. Inzicht hierin vraagt om geduld, begrip, kennis en verplaatsing in de belevingswereld van de jongere.


We zoeken verbinding met de emoties en capaciteiten van het kind, kijken naar de gebieden waar het vastloopt & wat er nodig is om daar positieve verandering in te brengen.

Bij jongeren werken we steeds op maat.  We gaan daarom niet per se tegenover elkaar aan tafel zitten.


We gaan zoveel mogelijk naar buiten, we gaan ook bij gezinnen thuis, we begeleiden of maken gebruik van spel - of creatieve therapie in onze praktijk.


Om in verbinding te komen zoeken we steeds een veilige, creatieve, inspirerende en ontspannen plaats op.

Waar?

Hoe?

Bij jongeren maken we zowel gebruik van gesprekstherapie als van creatievere therapievormen.


We maken gebruik van verschillende methodieken, spellen, boeken & materialen die passen bij de hulpvraag en de leeftijd van  jongere.


Vaak zijn 6 à 8 sessies al voldoende om weer zonder hulp een stuk zelfstandig vooruit te kunnen

Domeinen

ADHD

Een kortdurend begeleidingstraject, afgestemd op je leeftijd en jouw omgeving waarin je leeft, kan helpend zijn. De kortdurende begeleiding bij ADHD richt zich deels op praktische onderwerpen zoals gebruik maken van een agenda, plannen, prioriteiten stellen, omgaan met uitstelgedrag en keuzes maken in school/opleiding en werk. We zoeken naar een soort van structuur die bij jou past en die jou helpt. Daarnaast hebben we aandacht voor zaken zoals: het leren omgaan met en het accepteren van de diagnose ADHD en eventuele faalervaringen in het verleden

Meer info? Neem contact

Slapen

Jongeren maken zich vaak meer zorgen dan wij volwassenen denken. Zorgen en angsten kunnen een mogelijke oorzaak zijn van slaapproblemen op deze leeftijd. Ook de smartphone vormt steeds vaker een aanslag op een gezonde slaap. Samen met de ouders en de jongere kijken we hoe we de slaapmoeilijkheden kunnen aanpakken.

Meer info? Neem contact

Rouw

Leeft je kind teruggetrokken sinds het overlijden van iemand in jullie naaste omgeving? Ook jongeren hebben nood aan rouwverwerking en hun verdriet een plaats geven. Dit kan ook om het verlies van een bestaande situatie, een wens, een verlangen gaan bv. het missen van een ouder door echtscheiding, verhuizen...

Samen nemen we tijd om stil te staan bij het verlies en de beleving hierrond en proberen we alle gevoelens en herinneringen een plaats te geven.

Meer info? Neem contact

Concentratie

Studeert je kind niet of nauwelijks voor zijn of haar examens? Of levert het goede prestaties maar zonder enige investering. Een goede studiehouding werpt zijn vruchten af op latere leeftijd. Studiebegeleiding helpt je kind om consequent en constructief met studeren en huistaken om te gaan.

Meer info? Neem contact

Faalangst

Angst om te falen in situaties waar men moet presteren (examen, voordracht...). De spanning

kan leiden tot verlamming, stress en/of een gevoel van ziek zijn. We gaan aan de slag met negatieve gedachten en piekeren & focussen op ontspanning door relaxatie - en ademhalingsoefeningen.

Meer info? Neem contact

Scheiding

Jongeren hebben heel wat gemengde gevoelens bij een (v)echtscheiding & worden geconfronteerd met heel wat zaken waar zij bovendien zelf weinig vat op hebben. Ook voor ouders is het leven na een scheiding erg ingrijpend veranderd. Hoe vertel je dat je gaat scheiden? En wat doe je wanneer je kind weigert om nog naar de andere ouder te gaan? Of wanneer het dingen komt vertellen die je erg ongerust maken als ouder? Tegen jou vertellen ze het omgekeerde als tegen de andere ouder, tegen wie vertellen ze dan de waarheid? Jongeren lijken soms erg veranderd na een scheiding, hoe komt dat? Of ze reageren helemaal niet, is dat wel normaal? Nu je een nieuwe partner gevonden hebt, voel je je terug gelukkiger, maar de kinderen lijken het niet te willen aanvaarden.

Wij helpen terug naar balans te zoeken.

Meer info? Neem contact

Sociale vaardigheid

Vrienden maken, voor jezelf opkomen, je eigen pad kiezen...

Sociale vaardigheden zijn belangrijk. Valt het je op dat uw kind sociaal niet zo behendig is? Een goed begrip van sociale interactie leidt tot meer vrienden en minder kans tot pesten. Met een goede sociale vaardigheidstraining is je kind een stuk weerbaarder.

Meer info? Neem contact

Pesten

Misschien wordt je kind gepest op school of stelt het zelf pestgedrag. Het kan ook gaan over gedragsproblemen zoals onbeleefd of agressief zijn tegen leerkrachten, zich verzetten tegen opdrachten of gezag, geen huiswerk of lessen willen maken, spijbelen, conflicten met leeftijdsgenoten.

Meer info? Neem contact

Eten

Een problematische of alarmerende omgang met eten: onder - of overgewicht, anorexia nervosa of boulimia nervosa, eetbuien, selectief eten of bang om te eten...

De maaltijd kan ook het lastigste moment van de dag worden. We kijken niet alleen naar het eetprobleem maar ook naar de oorzaak van deze disbalans. Vaak schuilt ook een onderliggende problematiek van faalangst, perfectionisme, dwanghandelingen...
We helpen samen naar een oplossing om de rust aan tafel terug te vinden met als einddoel een gezonde relatie tot eten en  volwaardig te kunnen mee eten aan tafel.

Meer info? Neem contact

Opvoeding

Hoe ga ik om met ongewenst gedrag? Hoe krijg ik mijn kind tot rust?  Een kind opvoeden heeft veel facetten.

Soms geraak je het vertrouwen kwijt in je eigen opvoedingsaanpak. We bieden opvoedingsondersteuning aan ouders die met meer rust en vertrouwen willen opvoeden, maar die worstelen met twijfel, druk, stress en schuldgevoel.

Meer info? Neem contact

Autisme & ASS


Jongeren met een autismespectrumstoornis hebben soms extra ondersteuning nodig. Ze ontwikkelen, zoals alle kinderen, op hun eigen manier.

Ze hebben enkele bijzonderheden en hoe meer ze zichzelf en hun omgeving begrijpen.  Hoe meer plezier ze ervaren en hoe groter de kans om een positieve toekomst op te bouwen.


Meer info? Neem contact

Specialisatie: Nieuw samengestelde gezinnen

Een nieuw samengesteld gezin wordt nooit meer een kerngezin. Het proces om te evolueren naar een goed functionerend, nieuw samengesteld gezin duurt meestal tussen de 4 en de 7 jaar en vraagt heel wat inzet en creativiteit van alle betrokkenen. Vaak gaat dit niet van zelf en kan ondersteuning door een gezinstherapeut helpend zijn

.

Enkele voorbeelden van vragen waar rond gewerkt kan worden:

  • Welke (ouder)positie neem ik best in tegenover de kinderen van mijn partner?

  • Zouden we al gaan samenwonen of wachten we best nog een tijdje?

  • Wat doen we samen als gezin en wat niet?

  • Op welke manier gaan we om met de ex-partners of nieuwe partners?

  • Wat doe ik als mijn stiefkind me niet aanvaardt en ons zelfs uit elkaar lijkt te willen drijven?

  • Hoe ga ik om met een stiefkind dat jaloers is op mijn positie tegenover mijn partner?

  • Waar zitten krachten en kansen voor ons nieuwe gezin?

Poer
Telefoon+32499364157

Volg Poer en onze tips & tricks op Instagram en Facebook

© ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN