T: 0499 36 41 57 (24/24 - 7/7)

Aanbod kinderen

Kinderen van 0 tot 14 jaar, kunnen, samen met hun ouders bij Poer terecht voor verschillende problemen.  Dit kan gaan van  (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis: op zoek naar de juiste hulp, vragen rond verwerking en aanpak in ouderschap, onduidelijke gedragsveranderingen (niet meer naar bed willen, niet willen eten)  of psychische klachten bij kinderen door echtscheiding, rouw, pesten, enz.

Werkwijze

Wat?

We gaan aan de slag met opvallende gedragsuitingen en leerproblemen. Inzicht hierin vraagt om geduld, begrip, kennis en verplaatsing in de belevingswereld van het kind. We zoeken verbinding met de emoties en capaciteiten van het kind, kijken naar de gebieden waar het vastloopt & wat er nodig is om daar positieve verandering in te brengen.

Bij kinderen werken we steeds op maat van het kind.  We gaan daarom niet per se tegenover elkaar aan tafel zitten. We gaan zoveel mogelijk naar buiten, we gaan ook bij gezinnen thuis, we begeleiden fof maken gebruik van spel - of creatieve therapie in onze praktijk. Om in verbinding te komen zoeken we steeds een veilige, creatieve, inspirerende, ontspannen en fantasierijke plaats op.

Waar?

Hoe?

Bij jongere kinderen gebruiken we creatieve methodes en speltherapie. We maken gebruik van verschillende methodieken, spellen, boeken & materialen die passen bij de hulpvraag en de leeftijd van het kind. Bij oudere kinderen maken we ook gebruik van gesprekstherapie. Vaak zijn 6 à 8 sessies al voldoende om weer zonder hulp een stuk zelfstandig vooruit te kunnen

Verloop traject

Net zoals bij volwassenen, starten we altijd met een uitgebreid intake – gesprek. Het eerste gesprek vindt steeds plaats met de ouder(s) en zonder kinderen.


 Daarna formuleren we de hulpvraag en de doelen en bepalen we in overleg met elkaar welk traject wordt opgestart.

We werken een gerichte psycho pedagogische aanpak uit die kan variëren van individuele (psycho – sociale) sessies met jou; individuele psycho – sociale sessies of remedial teaching met jullie kind en/of coacings – sessies met jullie als ouders of als gezin of tot een training.


We overleggen samen over wat meest nodig en helpend is. Tussentijds evalueren we of de doelen zijn bereikt en stemmen we het verdere verloop weer af.

Domeinen

ADHD

Een kortdurend begeleidingstraject, afgestemd op je leeftijd en jouw omgeving waarin je leeft, kan helpend zijn. De kortdurende begeleiding bij ADHD richt zich deels op praktische onderwerpen zoals gebruik maken van een agenda, plannen, prioriteiten stellen, omgaan met uitstelgedrag en keuzes maken in school/opleiding en werk. We zoeken naar een soort van structuur die bij jou past en die jou helpt. Daarnaast hebben we aandacht voor zaken zoals: het leren omgaan met en het accepteren van de diagnose ADHD en eventuele faalervaringen in het verleden

Meer info? Neem contact

Slapen

Kinderen maken zich vaak meer zorgen dan wij volwassenen denken. Zorgen en angsten kunnen een mogelijke oorzaak zijn van slaapproblemen op deze leeftijd. Samen met de ouders en het kind kijken we hoe we de slaapmoeilijkheden kunnen aanpakken. Via aan huis praktijkinterventies helpen wij ook mee de slaaprituelen ondersteunen.

Meer info? Neem contact

Rouw

Leeft je kind teruggetrokken sinds het overlijden van iemand in jullie naaste omgeving? Ook jonge kinderen hebben nood aan rouwverwerking en hun verdriet een plaats geven. Dit kan ook om het verlies van een bestaande situatie, een wens, een verlangen gaan bv. het missen van een ouder door echtscheiding, verhuizen...

Samen nemen we tijd om stil te staan bij het verlies en de beleving hierrond en proberen we alle gevoelens en herinneringen een plaats te geven.

Meer info? Neem contact

Concentratie

Studeert je kind niet of nauwelijks voor de proeven? Of levert het goede prestaties maar zonder enige investering. Een goede studiehouding werpt zijn vruchten af op latere leeftijd. Studiebegeleiding helpt je kind om consequent en constructief met studeren en huistaken om te gaan.

Meer info? Neem contact

Faalangst

Angst om te falen in situaties waar men moet presteren (examen, voordracht...). De spanning

kan leiden tot verlamming, stress en/of een gevoel van ziek zijn. We gaan aan de slag met negatieve gedachten en piekeren & focussen op ontspanning door relaxatie - en ademhalingsoefeningen.

Meer info? Neem contact

Scheiding

Kinderen hebben heel wat gemengde gevoelens bij een (v)echtscheiding & worden geconfronteerd met heel wat zaken waar zij bovendien zelf weinig vat op hebben. Ook voor ouders is het leven na een scheiding erg ingrijpend veranderd. Hoe vertel je dat je gaat scheiden? En wat doe je wanneer je kind weigert om nog naar de andere ouder te gaan? Of wanneer het dingen komt vertellen die je erg ongerust maken als ouder? Tegen jou vertellen ze het omgekeerde als tegen de andere ouder, tegen wie vertellen ze dan de waarheid? Kinderen lijken soms erg veranderd na een scheiding, hoe komt dat? Of ze reageren helemaal niet, is dat wel normaal? Nu je een nieuwe partner gevonden hebt, voel je je terug gelukkiger, maar de kinderen lijken het niet te willen aanvaarden.

Wij helpen terug naar balans te zoeken.

Meer info? Neem contact

Sociale vaardigheid

Vriendjes maken, voor zichzelf opkomen...

Sociale vaardigheden zijn belangrijk. Valt het je op dat uw kind sociaal niet zo behendig is? Een goed begrip van sociale interactie leidt tot meer vrienden en minder kans tot pesten. Met een goede sociale vaardigheidstraining is je kind een stuk weerbaarder.

Meer info? Neem contact

Pesten

Misschien wordt je kind gepest op school of stelt het zelf pestgedrag. Het kan ook gaan over gedragsproblemen zoals onbeleefd zijn tegen leerkrachten, zich verzetten tegen opdrachten of gezag, geen huiswerk of lessen willen maken, spijbelen, conflicten met leeftijdsgenoten. Maar eveneens over sociaal-emotionele problemen zoals moeilijkheden om vriendschappen te sluiten, problemen om te functioneren in groep, schijnbaar geen interesse meer hebben in welke richting of school dan ook, ...

Meer info? Neem contact

Eten

Mijn kind wil niet eten, mijn kind spuugt alles uit, mijn kind wil niet aan tafel, treuzelt,  is superselectief...

De maaltijd kan ook het lastigste moment van de dag worden.
We helpen samen naar een oplossing om de rust aan tafel terug te vinden via concrete praktische tips en aan huis begeleiding met als einddoel het kind volwaardig te kunnen laten mee eten met de ouders.

Meer info? Neem contact

Opvoeding

Hoe ga ik om met ongewenst gedrag? Hoe krijg ik mijn kind tot rust?  Een kind opvoeden heeft veel facetten.

Soms geraak je het vertrouwen kwijt in je eigen opvoedingsaanpak. We bieden opvoedingsondersteuning aan ouders die met meer rust en vertrouwen willen opvoeden, maar die worstelen met twijfel, druk, stress en schuldgevoel.

Meer info? Neem contact

IQ - Test

Heeft u een intelligentietest nodig voor uw logopedist, CLB, ...? Dit kan zeker en vast. Wij nbieden intelligentie onderzoek aan volgens de recentste methodes. Wij voorzien ook steeds een officieël verslag. Het resultaat van de IQ test kan ook besproken worden voor extra duiding.

Meer info? Neem contact

Autisme & ASS


Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis hebben soms extra ondersteuning nodig. Ze ontwikkelen, zoals alle kinderen, op hun eigen manier.

Ze hebben enkele bijzonderheden en hoe meer ze zichzelf en hun omgeving begrijpen.  Hoe meer plezier ze ervaren en hoe groter de kans om een positieve toekomst op te bouwen.


Meer info? Neem contact

Specialisatie: Nieuw samengestelde gezinnen

Een nieuw samengesteld gezin wordt nooit meer een kerngezin. Het proces om te evolueren naar een goed functionerend, nieuw samengesteld gezin duurt meestal tussen de 4 en de 7 jaar en vraagt heel wat inzet en creativiteit van alle betrokkenen. Vaak gaat dit niet van zelf en kan ondersteuning door een gezinstherapeut helpend zijn

.

Enkele voorbeelden van vragen waar rond gewerkt kan worden:

  • Welke (ouder)positie neem ik best in tegenover de kinderen van mijn partner?

  • Zouden we al gaan samenwonen of wachten we best nog een tijdje?

  • Wat doen we samen als gezin en wat niet?

  • Op welke manier gaan we om met de ex-partners of nieuwe partners?

  • Wat doe ik als mijn stiefkind me niet aanvaardt en ons zelfs uit elkaar lijkt te willen drijven?

  • Hoe ga ik om met een stiefkind dat jaloers is op mijn positie tegenover mijn partner?

  • Waar zitten krachten en kansen voor ons nieuwe gezin?